Programma's van het NCOJ

Integratie speciaal en regulier onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs.

Naar inclusiever onderwijs

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Leer-Kracht Primair

Leer-Kracht Primair zet stappen binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

App Leer-Kracht Primair

Deze app stelt leraren in het primair onderwijs in staat vragen over de soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan.

Programma Coördinator passend onderwijs

In samenwerking met de Inschool Academie heeft het NCOJ een opleidingsmodule ontwikkeld, getiteld "Coördinator passend onderwijs op school".
In dit programma leren intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de rol van coördinator passend onderwijs op school goed te vervullen, door oplossingsgerichte ondersteuning te organiseren voor leerlingen en leraren.

De module is vanuit de onderwijs- en jeugdpraktijk ontwikkeld voor professionals die kansen zien en willen benutten. Hun persoonlijke werksituatie en ambities zijn daarbij uitgangspunt.
Het programma kent vele facetten waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator passend onderwijs op school; de samenwerking met het speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband en de jeugdhulp; het vaststellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders; en het ontwikkelen van een uitvoeringsplan en een professionaliseringsplan voor passend onderwijs op school.

Geïnteresseerd?
Lees de folder of neem contact op met de Inschool Academie.

'Naar inclusiever onderwijs' op koers

Tientallen scholen, schoolbesturen, de onderwijsorganisaties VOS/ABB, Verus en LVGS, het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) hebben in 2019 een beweging in gang gezet om het Nederlandse onderwijs inclusiever te maken. Een beweging die ernaar streeft dat álle kinderen, onder wie leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen naar school kunnen gaan.

Beweging naar inclusiever onderwijs ingezet
© Peter van Trijen

Het landelijk praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs ondersteunt scholen die al werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs. Het adviseert en steunt scholen die stappen zetten en zich op vormen van inclusiever onderwijs voorbereiden. Het praktijkplatform brengt goede en veelbelovende praktijk van samenwerking van regulier en speciaal onderwijs onder de aandacht, organiseert jaarlijks een conferentie en levert op uitnodiging een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de onderwijsleeromgeving en ondersteuning daarvan.
Lees verder over Naar inclusiever onderwijs »

Hoe integreer je speciaal en regulier onderwijs op school?

Intensieve samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs is van groot belang om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs of in een geïntegreerde voorziening te kunnen ondersteunen. In de laatste jaren is een intensieve samenwerking tussen het speciaal onderwijs en het PO en VO op gang gekomen, en waar deze samenwerking al bestond, is die verder in een stroomversnelling geraakt.
In het Ondersteuningsprogramma samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs van het Steunpunt Passend Onderwijs worden kennis en activiteiten gebundeld. Het programma wordt uitgevoerd door het NCOJ.
Lees verder over het Ondersteuningsprogramma »

Gedrag op school geen reden tot uitsluiting

Time out, schorsing en verwijdering zijn ingrepen die scholen niet graag uitvoeren. Maar als een kind buitensporig lastig gedrag vertoont dan is dat vaak toch het gevolg. In1school analyseert in een masterclass met Dolf van Veen hoe kinderen juist binnenboord kunnen worden gehouden. Gedrag op school geen reden tot uitsluiting We moeten werken aan 'leermotivatie' in plaats van louter 'schoolmotivatie'. Volgens Van Veen passen veel kinderen niet in het industriële ontwerp van de school en vallen daardoor uit. Passend onderwijs heeft dit in veel gevallen niet veranderd en mede daardoor zien we de deelnamepercentages van kinderen met (ernstige) gedragsproblemen aan het reguliere onderwijs niet toenemen in veel regio's. En hoe ouder het kind is, hoe moeilijker het is om het kind in het reguliere onderwijs te houden. Door gedrag? Nee! Door de organisatie van het onderwijs.
Lees dit artikel verder

Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg

Het rapport Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg doet verslag van een praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking en integratie van enerzijds scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en anderzijds scholen voor voortgezet onderwijs. Rapport Samenwerking vso/vo en geïntegreerde voorzieningen Een kwart van alle schoollocaties voor vso in clusters 3 en 4 voert een vorm van intensieve samenwerking of integratie uit of is met de feitelijke voorbereiding hiervan begonnen. In 40% van de samenwerkingsverbanden-vo en 20% van de pro-scholen zijn een of meer varianten van intensieve samenwerking of integratie tussen vso en vo in uitvoering of voorbereiding. Zowel vso-scholen, samenwerkingsverbanden-vo als pro-scholen vinden in meerderheid dat de invoering van passend onderwijs het proces van intensief samenwerken/integratie tussen het vso en vo heeft geïnitieerd of versneld.
Download rapport (pdf)

Samenwerking in Leer-Kracht Primair

Negen onderwijsadviesbureau starten het schooljaar 2017/18 samen met het NCOJ met Leer-Kracht Primair. De bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus ondersteunen hiermee leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders van het primair onderwijs met kennis en expertise bij gedragsproblemen in de klas.

Programma Leer-Kracht Primair van start Leer-Kracht Primair biedt leerkrachten, op basis van kennis en ervaring in de eigen school of in de omgeving, concrete hulp bij het omgaan met bijvoorbeeld druk, agressief of stil gedrag van kinderen in de klas of kinderen met trauma's.

Er zijn vijf modules met bijeenkomsten, trainingen en workshops die zijn gericht op preventie, signalering en praktische ondersteuning.
De modules omvatten elementen zoals een behoeftepeiling, werken met de app Leer-Kracht Primair, samenwerken met ouders, werken met leerkrachtkringen en met gedragsspecialisten en ervaringsdeskundige leraren.
Lees verder over Leer-Kracht Primair

Ondersteuningsprogramma so-sbo-bao

Onderzoek naar de integratie van sbo en so bracht aan het licht dat er veel handelingsverlegenheid bestaat in het veld met betrekking tot de integratie van sbo, so en regulier basisonderwijs. Zowel bij de landelijke inventarisatie, als bij de beschrijving van vier praktijkinitiatieven bleek dat er veel behoefte bestaat aan kennisdeling, uitwisseling en ondersteuning bij de werkontwikkeling.

Om deze redenen is een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. De ondersteuning is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en sbo- en/of so-scholen die initiatieven (willen) ontplooien om passend onderwijs meer inhoud te geven door de speciale voorzieningen meer te bundelen of te integreren en meer thuisnabij aan te bieden.
Het ondersteuningsprogramma so-sbo-bao wordt in opdracht van de PO-Raad uitgevoerd door het NCOJ, in nauwe samenspraak met zes praktijkinitiatieven sbo-so, LECSO, SBO-werkverband en het netwerk LPO.

Het ministerie van Onderwijs heeft in april 2018 de regels voor experimenten waarin regulier en speciaal onderwijs samenwerken aangescherpt en verduidelijkt. Het experiment regelt dat een vso-school/vestiging en een reguliere school voor voortgezet onderwijs (vo) of een so-school/vestiging en een school voor (speciaal) basisonderwijs ((s)bo) die geïntegreerd onderwijs willen vormgeven, vier jaar als één school kunnen functioneren.
Lees meer over het ondersteuningsprogramma »

Intern begeleider schakel tussen interne en externe zorg

Met de komst van passend onderwijs is de rol van de ib'er veranderd. Steeds vaker vormt de ib'er de schakel tussen de zorg binnen en buiten de school. Hoe bouw je met je partners een samenwerking op waar leerlingen van profiteren?
In de training 'Coördinator passend onderwijs' van Inschool Academie die is ontwikkeld in samenwerking met de LBBO, de PO-Raad en het NCOJ wordt op deze en andere praktijkvragen uitgebreid ingegaan.
Download de brochure (pdf)

Monitor Gemeenten en passend onderwijs

In het rapport van het NCOJ wordt vastgesteld dat alle gemeenten met vestigingen voor po en vo bestuurlijk overleg voeren met de samenwerkingsverbanden po en vo over het ondersteuningsplan. In een ruime meerderheid van de gemeenten met een mbo- of (v)so-vestiging is er ook overleg met het schoolbestuur over passend onderwijs dan wel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Monitor Gemeenten en passend onderwijs 2017 Waar er specifieke afspraken worden gemaakt over de inzet van gemeentelijke gefinancierde instellingen in de ondersteuningsstructuur van de school en het samenwerkingsverband gaat het bij het po en vo overwegend om leerplichtzaken, de jeugdgezondheidszorg en het (school)maatschappelijk werk. Bij het mbo gaat het in een meerderheid van de gevallen om leerplichtzaken en instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding en bij het (v)so om de inzet van leerplichtzaken, de jeugdgezondheidszorg, het wijkteam en instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding.
Over andere onderwerpen met inzet van jeugdhulp zoals diagnostiek, advies- en consultatiemogelijkheden, deskundigheidsbevordering van onderwijsmedewerkers, voorzieningen voor kortdurende opvang of observatie, crisisopvang en -interventie, worden in beperkte mate afspraken gemaakt.

De informatie die gemeenten voorafgaande aan het bestuurlijk overleg van samenwerkingsverbanden po en vo en schoolbesturen in het mbo en (v)so ontvangen over de aard en omvang van de benodigde jeugdhulp voor het onderwijs, is beperkt.
Download Monitor Gemeenten en passend onderwijs (pdf)

Inclusie in Schotland

Het NCOJ organiseerde in opdracht van LECSO een korte studiereis naar Schotland om daar kennis te nemen van de ontwikkelingen rond inclusief onderwijs. Schotland inclusive Een twintigtal deelnemers (voorzitters van de raden en LECSO, bestuurders en directeuren sbo, (v)so en regulier onderwijs, vertegenwoordigers van OCW en de Inspectie) heeft deelgenomen aan de studiereis naar Edinburgh.
Schotland heeft al een langere traditie van inclusief onderwijs waarbij alle kinderen en jongeren, ongeacht religie, ras, sekse, beperking of milieu toegang hebben tot het onderwijs in hun eigen buurt: alle kinderen starten in principe in het regulier onderwijs (mainstream).
Er worden verschillende niveaus van ondersteuning onderscheiden. Zo'n twintig procent van alle leerlingen ontvangt een of andere vorm van extra ondersteuning (van licht tot zwaar).
Lees dit artikel verder

Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in swv's po

In het rapport van het NCOJ wordt verslag gedaan van een praktijkonderzoek naar initiatieven die zich richten op de samenwerking tussen en integratie van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Er is een landelijke inventarisatie gemaakt van samenwerkingsinitiatieven van scholen met als doel de stand van zaken in kaart te brengen en na te gaan welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Daarnaast zijn vier initiatieven uitgebreid beschreven, met elkaar vergeleken (welke overeenkomsten en verschillen zijn er in de aanpak?) en de succesfactoren benoemd.
Download Geïntegreerde voorzieningen (pdf)

Lerarenopleidingen en passend onderwijs

Het NCOJ heeft onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop lerarenopleidingen in Nederland hebben gereageerd op de invoering van passend onderwijs. Lerarenopleidingen en passend onderwijs De studie beschrijft de impact van de invoering van passend onderwijs op geselecteerde lerarenopleidingen die voorbereiden op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Een ander onderzoek waaraan het NCOJ een bijdrage heeft geleverd, is het in kaart brengen van het ondersteuningsaanbod voor leerlingen en teamleden in het onderwijs. De monitor geeft zicht op de ondersteuning waarvan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gebruik kunnen maken en op de ondersteuning die leraren en andere teamleden op scholen daarbij krijgen. Ook wordt gekeken naar de veranderingen die zich hierin sinds de start van passend onderwijs hebben voorgedaan.
Download Passend onderwijs en de lerarenopleidingen (pdf)
Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs van het NRO.

Jeugdmonitor: aansluiting jeugdhulp en onderwijs

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van hulp aan jongeren die een beroep doen op jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Behalve in jeugdzorg hebben er ook in het passend onderwijs beleidswijzigingen plaatsgevonden. Afstemming tussen beide beleidsterreinen wordt door deskundigen van groot belang geacht om kinderen optimaal te kunnen bieden wat ze nodig hebben.
In deze video van het CBS geven mensen uit diverse terreinen hun kijk op de aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs. Aan het woord komen bijzonder hoogleraar Dolf van Veen, kinderpsychologe Sarah de Greef, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs Myriam van Dijk, MT-lid van een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Tineke Tjalma en intern begeleider Irene Westeneng.

Kindermishandeling, het heeft invloed op alles

Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. Om inzicht te geven in de wereld van 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld, delen zes jongeren hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zie hiervan ondervinden. Kindermishandeling, het heeft invloed op alles
Burgemeesters, wethouders, maar ook professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de wetenschap reflecteren hierop. Met de verhalen gebundeld in het boek 'Het heeft invloed op alles' zet het Kinderrechtencollectief politiek bestuurders aan om in het jeugdbeleid rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.
Het boek vormt met de verhalen van zowel slachtoffers van kindermishandeling als professionals die reflecteren vanuit hun ervaringen een unieke inkijk in de dagelijkse praktijk en de gevolgen van kindermishandeling en geweld tegen kinderen.
Download het boek (pdf)

Soulmates: passend onderwijs en intern begeleider

Ze kunnen niet zonder elkaar: passend onderwijs en de intern begeleider, het zijn soulmates. Daarover zijn (ervarings)deskundigen Dolf van Veen (Windesheim), Marja Cornelissen (LBBO) en Nancy Steert (Meerkring) het eens. Het drietal bespreekt de noodzaak van de intern begeleider voor het onderwijs.
Lees dit artikel verder (pdf)

App voor leerkrachten

De app Leer-Kracht Primair is bedoeld voor leerkrachten. Concreet stelt de app leraren in het primair onderwijs in staat eigen vragen over die soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan. Een app als gereedschap voor collega's die in dezelfde regio in het basisonderwijs aan het werk zijn. Een besloten app met waarborg voor je professionele privacy.

Lees meer op app.ncoj.nl

App voor leerkrachten bij gedragsproblemen in de klas; lees meer op www.app.ncoj.nl