Programma's van het NCOJ

Naar inclusiever onderwijs

Het NCOJ is een van de initiatiefnemers van het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs. Het platform ondersteunt scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

Landelijk Platform Onderwijs Jeugdzorg

Het NCOJ voert het secretariaat van het Landelijk Platform Onderwijs Jeugdzorg (LPOJ). Het LPOJ bestaat uit vertegenwoordigers van diverse (landelijke) verenigingen en beroepsgroepen op het gebied van onderwijs en jeugdhulp.
Het LPOJ heeft als taken het signaleren van actuele thema's en ontwikkelingen op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en het stimuleren van samenspraak en samenwerking op dit terrein.

Dit doet het LPOJ onder meer door het breed in beeld brengen van gesignaleerde problematieken vanuit de achtergronden van zijn leden. Ook initieert het LPOJ kortlopende activiteiten die knelpunten kunnen wegnemen of bij kunnen dragen aan structurele samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdzorg.

Taakformulering LPOJ

Als meest belangrijke taak voor het LPOJ wordt gezien het fungeren als een platform voor het signaleren van relevante ontwikkelingen en ondersteuningsbehoeften en het doen uitvoeren van periodieke actiegerichte agenda’s betreffende de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, gericht op implementatie op de werkvloer. In het bijzonder gaat het dan om het ontwikkelen van handreikingen met betrekking tot methodisch-beleidsmatige of inhoudelijk-methodische vragen.

Het LPOJ is geen bureaucratische overleggroep, maar richt zich op het signaleren, initiëren, faciliteren en bewaken van kortlopende projecten op flexibel inwisselbare thema’s. Periodiek wordt er bezien wat er leeft en op welke onderwerpen actie nodig is.
Voor de uitvoering van activiteiten kunnen de deelnemende instellingen worden ingeschakeld, waaronder het Nederlands Centrum Onderwijs &Jeugdzorg.

Het LPOJ heeft voor de overheden een belangrijke signaleringsfunctie voor veldontwikkelingen en knelpunten die zich in de samenwerkingspraktijk voordoen, bijvoorbeeld op het vlak van wet- en regelgeving. Het LPOJ vervult daarmee een beleidsadviserende functie naar de ministeries toe. Ook biedt het LPOJ een mogelijkheid voor enige coördinatie m.b.t. dit thema.

Samenstelling van het LPOJ

Om de doelstellingen te kunnen realiseren is een daadkrachtig gezelschap nodig, dat is samengesteld uit inhoudelijk geïnspireerde vertegenwoordigers van veld- en beleidsinstellingen. Het LPOJ is samengesteld uit instellingen die dicht bij de praktijk van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg staan:

 • MBO Raad, brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • VO-raad, brancheorganisatie voor het voortgezet onderwijs
 • PO-Raad, brancheorganisatie voor het primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs
 • Sectorraad GO
 • Ingrado (Landelijke Vereniging voor Leerplichtambtenaren)
 • AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders)
 • LPO (Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs)
 • NVS-NVL (Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders)
 • LBBO (Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs), brancheorganisatie voor intern begeleiders, ambulant begeleiders en gedragsspecialisten)
 • Sociaal Werk Nederland
 • BPSW, beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers
 • Jeugdzorg Nederland, branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties
 • GGZ Nederland, brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg
 • GGD GHOR Nederland, koepelorganisatie van de GGD'en en GHOR-bureaus
 • AJN, (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland), wetenschappelijke vereniging van én voor artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg
 • NVO/NIP, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen en Nederlands Instituut (beroepsvereniging) van Psychologen
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg

 

Contact LPOJ

LPOJ LPOJ

U kunt het secretariaat van het LPOJ met vragen of opmerkingen per e-mail bereiken op .

Naar top van de pagina