Inclusief onderwijs

Op steeds meer plekken in het land worden initiatieven genomen door onderwijsbestuurders, schoolleiders en samenwerkingsverbanden om samen met hun medewerkers, ouders en leerlingen een meer inclusieve leeromgeving te realiseren. Een school waar álle kinderen, ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen naar school kunnen gaan.

Kleurrijke afbeelding van het logo van het platform met daarin tekst: Naar Inclusiever Onderwijs

Dit is geen vanzelfsprekendheid in Nederland. Nog relatief veel van deze kinderen en jeugdigen met extra ondersteuningsbehoeften gaan namelijk niet samen met hun leeftijdgenoten uit de buurt naar school, maar krijgen onderwijs in speciale scholen. De invoering van passend onderwijs heeft deze situatie niet structureel veranderd. De verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs is de afgelopen jaren weer toegenomen.

Landelijk praktijkplatform voor onderwijs en gemeenten

Om deze redenen is in 2019 het platform Naar Inclusiever Onderwijs opgericht. Dit is een initiatief van het NCOJ en de schoolbesturenorganisaties Verus en VOS/ABB. Het doel van het platform is de bevordering en ondersteuning van inclusiever onderwijs in reguliere scholen.

Deze scholen leren omgaan met extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen en waarderen diversiteit. Zij zijn gericht op het identificeren en wegnemen van hindernissen voor leren en onderwijzen en beogen toegang, participatie en goede resultaten en talentontwikkeling voor álle leerlingen, ook de leerlingen die speciale onderwijszorg behoeven. Daartoe stimuleert en ondersteunt het praktijkplatform scholen, schoolbesturen, gemeenten en samenwerkingsverbanden in het funderend en middelbaar beroepsonderwijs.

Internationale verdragen als uitgangspunt

De initiatieven gericht op inclusiever onderwijs verdienen ondersteuning omdat zij aansluiten bij belangrijke waarden en normen. Deze worden ook gedragen door onderwijsorganisaties en zijn bovendien vastgelegd in verdragen die Nederland heeft geratificeerd. We doelen hier op het VN-verdrag inzake personen met een Handicap, dat in juli 2016 door Nederland geratificeerd is, en het Kinderrechtenverdrag, die uitgaan van 'inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen'. De Salamanca-verklaring is zelfs al van 30 jaar geleden!

Wat het platform Naar Inclusiever Onderwijs doet

Het praktijkplatform ondersteunt niet alleen de scholen die al werken aan inclusiever onderwijs maar wil ook van betekenis zijn voor scholen die deze stap willen zetten en zich hierop (gaan) voorbereiden. Voor beide groepen scholen is daarbij samenwerking met partners in samenwerkingsverbanden, gemeenten en instellingen op het terrein van speciale onderwijszorg als ook gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijn en opvang van groot belang.

Het praktijkplatform biedt alle ruimte om goede en veelbelovende praktijken van samenwerking van het regulier met het speciaal onderwijs en professionals uit andere sectoren onder de aandacht te brengen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de onderwijsleeromgeving en ondersteuning daarvan.

Een uitgebreid overzicht van activiteiten, gereedschappen, goede praktijkvoorbeelden, handreikingen, webinars/conferenties, inclusieve huisvesting, schoolbezoeken en ander nieuws is beschikbaar op de website van het platform: www.naarinclusieveronderwijs.nl

Programma's van het NCOJ

Naar inclusiever onderwijs

Het NCOJ is een van de initiatiefnemers van het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs. Het platform ondersteunt scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

Naar top van de pagina