Missie van het NCOJ

De missie van het NCOJ is het stimuleren en ondersteunen van structurele samenwerking tussen het regulier onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, instellingen op het gebied van zorg, welzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, leerplichtzaken en veiligheid, en gemeenten.

Structurele afstemming en intensivering van de samenwerking in de zorgverlening zijn belangrijke middelen om betere resultaten te boeken voor kinderen en hun gezinnen. Ze kunnen er mede voor zorgen dat aan de vroegsignalering, preventie en zorgverlening sneller, efficiënter en effectiever vorm gegeven wordt.

Op het niveau van de kinderen en jeugdigen, hun gezinnen en scholen gaat het om het op tijd, efficiënt en effectief inzetten van hulpbronnen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het emotioneel welbevinden, ontwikkeling en opvoeding, positief gedrag, onderwijsdeelname en leerprestaties.

Hoofdthema's

Het NCOJ voert programma's en projecten uit die zich richten op de volgende hoofdthema's:

 • (integraal) lokaal onderwijs- en jeugdbeleid en de samenwerking met schoolbesturen;
 • intensieve samenwerking/integratie speciaal en regulier onderwijs;
 • inclusiever onderwijs;
 • afstemming en samenwerking bij de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel door scholen, samenwerkingsverbanden en zorgpartners;
 • verbreding en verdieping van het curriculum op het gebied van passend/inclusiever onderwijs van lerarenopleidingen voor alle onderwijssectoren.

Kernfuncties

Het NCOJ vervult de volgende kernfuncties:

 • informatiefunctie en beleidsadvisering;
 • methodiekontwikkeling;
 • praktijkonderzoek, monitoring, evaluatie- en effectrapportages;
 • curriculumontwikkeling van hbo-opleidingen voor regulier en speciaal onderwijs, en onderwijszorg;
 • landelijke en gemeentelijke innovatietrajecten;
 • ontwikkelen van professionaliseringsprogramma's.

Programma's van het NCOJ

Naar inclusiever onderwijs

Het NCOJ is een van de initiatiefnemers van het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs. Het platform ondersteunt scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

Stichting Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg

De Stichting Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg heeft tot doel het in algemene zin bijdragen aan een samenhangende dienstverlening, programma's en beleidsvoering op het terrein van onderwijs en jeugdzorg en aan de kwaliteitsverbetering daarvan, nationaal en internationaal.

De Stichting Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56613830.

Naar top van de pagina