Onderzoek bij het NCOJ

Onderzoek speelt een belangrijke rol in de activiteiten van het NCOJ. Met behulp van onderzoek brengen we de behoeften en ervaringen van partijen in het onderwijs, zorg en overheid kwantitatief en kwalitatief in kaart en duiden we de uitkomsten.

In dat kader voert het NCOJ onderzoek uit naar de stand van zaken bij inclusieve(re) scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs, en het (voorgezet) speciaal onderwijs.
Daarnaast voert het NCOJ onderzoek uit naar het curriculum van pabo's en tweede graadslerarenopleidingen op het gebied van passend/inclusiever onderwijs, initiatieven voor samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs, de wijze waarop gemeenten inhoud en vorm geven aan de afstemming van onderwijs en jeugdhulp, en hoe scholen de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten organiseren.
We doen dit in nauwe samenwerking met onderwijsorganisaties als de Sectorraad GO, LBBO, samenwerkingsverbanden en hogescholen.

In onze "feiten & cijfers" volgen we aspecten die te maken hebben met de ontwikkelingen in de samenstelling en omvang van het Nederlandse primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.
Lees het publicatieoverzicht »

Programma's van het NCOJ

Naar inclusiever onderwijs

Het NCOJ is een van de initiatiefnemers van het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs. Het platform ondersteunt scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

Naar top van de pagina