Verslag Landelijke uitwisselingsdag integratie so-sbo-bao

Op donderdag 21 september 2017 werd in de Glazen Ruimte in Maarssen de tweede Landelijke uitwisselingsdag integratie so-sbo-bao gehouden. De opkomst was (net als in januari 2017) weer heel groot!
Het programma was vooral gericht op leren van elkaar door veel onderlinge uitwisseling en interactie. En dat gebeurde dan ook volop.

Allereerst in zes deelsessies, elk begeleid door vertegenwoordigers van een van de praktijklocaties die samenwerken in de Ontwikkelgroep so-sbo-bao. Dat zijn:

  1. SWV BePO; doorontwikkeling thuisnabij passend onderwijs
  2. SWV PPO Rotterdam; naar een dekkend netwerk in elke wijk
  3. Talentencampus Venlo; maatwerk voor elk kind
  4. SWV Waterland; op weg naar Expertisecentra voor gespecialiseerd onderwijs
  5. RENN 4; integratie sbo-so op diverse locaties in Noord-Nederland
  6. Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen

In alle groepen werden zeer geanimeerde gesprekken gevoerd over de eigen specifieke kenmerken, ervaringen, successen en knelpunten. Soms sterk gericht op de praktijk in de scholen, soms meer op de organisatorische- of bestuurlijke context.

In het middagprogramma stond meer het 'beleid' centraal. De gasten die daarbij waren uitgenodigd onderstreepten vanuit hun eigen functies en posities wat zij kunnen betekenen om deze beweging naar meer passend onderwijs te ondersteunen. Rinda den Besten van de PO-raad signaleerde dat de aanwezigen 'hun nek uitsteken voor meer integratie, terwijl het stelsel daarvoor nog niet helemaal passend is'. Zij wil onder meer bijdragen aan het creëren van de voorwaarden, die nodig zijn om meer integraliteit te kunnen realiseren.

Dominique van der Elst van het ministerie van Onderwijs gaf aan wat OCW nu al doet om deze beweging te ondersteunen, door aan te geven wat er binnen de huidige wettelijke kaders al mogelijk is (de twee handreikingen hiervoor worden geactualiseerd) en door experimenteerruimte te creëren via twee regelingen die ertoe leiden dat gefaseerd gewerkt kan worden aan het samengaan van scholen voor so, sbo en bao.

Arnold Jonk en Floor Wijnands van de Inspectie van het Onderwijs gaven de aanwezigen de boodschap mee dat de Inspectie er is om met scholen en samenwerkingsverbanden mee te denken over wat de best passende oplossing is binnen de bestaande wettelijke kaders. Zij riepen de deelnemers op hun inspecteurs hierop aan te spreken. Voor enkele heikele punten willen zij werken aan oplossingen (zoals het aanmerken van een sbo-school met veel so-leerlingen als 'risicoschool', wanneer de prestaties op sbo-niveau onvoldoende zijn.)

Ten slotte was er een 'spreekuur' met experts voor specifieke vragen uit de eigen regio. Er werd tevens in deelgroepen gediscussieerd over een aantal ontwikkelvragen die op vrijwel alle locaties die bezig zijn met nauwere verbinding tussen so-sbo en bao opkomen, zoals:

  • Doelgroepen en groeperen van leerlingen in een geïntegreerde gespecialiseerde voorziening
  • Samenwerking met gemeente, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, enz.
  • Bestuurlijke- en organisatorische inrichting/inbedding

De deelnemers waren zeer te spreken over het interactieve karakter van de dag en de mooie gelegenheid om veel van elkaar te leren. Wij danken vooral ook de vertegenwoordigers van de zes praktijkinitiatieven voor hun bijdragen aan de bijeenkomst. Hun inbreng bracht in de gesprekken relevantie, betrokkenheid en kwaliteit.

Landelijke uitwisselingsdag integratie so-sbo-bao 21 september 2017 Landelijke uitwisselingsdag integratie so-sbo-bao 21 september 2017