Expertisebank ondersteuningsprogramma speciaal en regulier onderwijs

De Expertisebank omvat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden, opbrengsten van projectactiviteiten, handreikingen, onderzoeksrapporten, internationale literatuur en verslagen van presentaties op het gebied van samenwerking tussen het (voortgezet) speciaal onderwijs en het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
De producten zijn te downloaden en het overnemen van gegevens is toegestaan met vermelding van de bron.

Het rapport doet verslag van een praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking en integratie van enerzijds scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en anderzijds scholen voor voortgezet onderwijs.
Een kwart van alle schoollocaties voor vso in clusters 3 en 4 voert een vorm van intensieve samenwerking of integratie uit of is met de feitelijke voorbereiding hiervan begonnen. In 40% van de samenwerkingsverbanden-vo en 20% van de pro-scholen zijn een of meer varianten van intensieve samenwerking of integratie tussen vso en vo in uitvoering of voorbereiding. Zowel vso-scholen, samenwerkingsverbanden-vo als pro-scholen vinden in meerderheid dat de invoering van passend onderwijs het proces van intensief samenwerken/integratie tussen het vso en vo heeft geïnitieerd of versneld.
Download rapport

Voor welke leerlingen is een geïntegreerde voorziening van so-sbo-bao een passende plek? Op basis waarvan stel je vast wat elke leerling nodig heeft en wat er dan geboden kan worden en waar? En op basis waarvan groepeer je de leerlingen?
Deze vragen worden beantwoord in deel 1 van de reeks 'Integratie so-sbo-bao in ontwikkeling'.
Plaatsen van leerlingen in een geïntegreerde setting

Dit is een vervolg op de handreiking van het ministerie van OCW van 2016. In de publicatie wordt vooral geput uit diverse praktijkvoorbeelden van samenwerking en afstemming tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. De focus ligt op twee intensieve vormen van samenwerking: vergaand samenwerken en een school met een specifiek profiel. Er wordt aandacht besteed aan het verandertraject en twee meer intensieve vormen van samenwerking tussen het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs.
Samenwerken voor samen leren deel II (SO-SBO-BAO), februari 2017

Deze handreiking van het ministerie van OCW biedt scholen en samenwerkingsverbanden een overzicht van de huidige wettelijke mogelijkheden om tot verdergaande samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs te komen. Het gaat daarbij om vormen waarmee (meer) leerlingen, die voorheen volledig op een school voor (v)so zouden zijn aangewezen, regulier onderwijs kunnen volgen dat rekening houdt met hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.
De handreiking heeft betrekking op samenwerking in het po (so/sbo/basisonderwijs) en het vo met pro/vso.
Factsheet OCW Samenwerken voor samen leren, 2016

In het rapport wordt verslag gedaan van een praktijkonderzoek naar initiatieven die zich richten op de samenwerking tussen en integratie van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Er is een landelijke inventarisatie gemaakt van samenwerkingsinitiatieven van scholen met als doel de stand van zaken in kaart te brengen en na te gaan welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Daarnaast zijn vier initiatieven uitgebreid beschreven, met elkaar vergeleken (welke overeenkomsten en verschillen zijn er in de aanpak?) en de succesfactoren benoemd.
Download rapport