In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Privacyverklaring en cookies

Het NCOJ verricht onderzoek, organiseert bijeenkomsten, en beheert een online-kennisbank. Voor elk van deze activiteiten lichten we in deze privacyverklaring toe hoe de verwerking van persoonsgegevens bij deze activiteiten is geregeld en gewaarborgd.

Privacy in het kader van onderzoek

Het NCOJ verzamelt gegevens voor onderzoek door: vragenlijstonderzoek (online, schriftelijk) en interviews. Daarnaast gebruikt en publiceert het NCOJ geanonimiseerde statistieken.
Het NCOJ gaat zorgvuldig om met onderzoeksgegevens.
Alle gegevens die respondenten in vragenlijstonderzoek en interviews verstrekken, worden door het NCOJ strikt vertrouwelijk behandeld. Verzamelde (persoons)gegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

Het NCOJ gebruikt de gegevens alléén voor statistische en (beleids)wetenschappelijke doelen. Gebruik voor fiscale, administratieve, controle en gerechtelijke doeleinden is uitgesloten. Ook gebruiken we de gegevens niet voor marketing.

Gegevens die in het kader van onderzoek aan ons worden verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Rapportages zijn niet herleidbaar naar individuen of organisaties (zoals bedrijven, scholen en overheidsinstanties). In het geval van organisaties kan van deze regel worden afgeweken als daarvoor door de betreffende organisatie(s) toestemming is verleend (opt-in in vragenlijst).

Contactgegevens (e-mailadressen, postcode) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
We gebruiken e-mailadressen alleen om:

  • respondenten uit te nodigen voor onderzoek waarvoor de e-mailadressen specifiek zijn verzameld;
  • te communiceren over het onderzoek;
  • de publicatie of de weblink van de publicatie van het betreffende onderzoek toe te zenden.

Postcodes en eventuele andere persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, etc.) die via vragenlijsten zijn verstrekt, worden louter gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.

Respondenten hebben altijd het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van of al hun antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan het verzoek.

Onderzoeksdata worden voor onbepaalde tijd geanonimiseerd opgeslagen op een externe server. De server is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie. De data zijn daardoor goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.

De webapplicatie die gebruikt wordt voor online-onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Antwoorden van respondenten zijn dus niet toegankelijk voor derden.

Wij gebruiken software met veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens en dan alleen voor analyse en kwaliteitscontrole.

Privacy in het kader van door het NCOJ georganiseerde bijeenkomsten

Het NCOJ organiseert bijeenkomsten voor het onderwijs en/of de jeugdzorg.
Bij het inschrijven via de website www.ncoj.nl worden contactgegevens (zoals naam, functie, onderwijssector en e-mailadres) verzameld. De verstrekte gegevens worden bij inschrijving versleuteld naar een database van het NCOJ verstuurd. Wij versturen de gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

De verstrekte gegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Deze zijn opgeslagen op een externe server. De server is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

De verstrekte gegevens worden louter gebruikt voor de communicatie over de bijeenkomst (over de inhoud van de bijeenkomst, eventuele wijzigingen in de organisatie, nazending verslagen) waarvoor deelnemers zich hebben ingeschreven.
Drie maanden na afloop van de voornoemde bijeenkomst worden alle gegevens verwijderd.

Privacy in het kader van toegang tot online-kennisbank

Het NCOJ beheert een kennisbank met informatie over samenwerkingspraktijken op het gebied van onderwijs en jeugdzorg.
De kennisbank is alleen toegankelijk voor personen die zich bij het NCOJ online hebben geregistreerd. Bij de registratie wordt de naam geregistreerd en gevraagd een persoonlijke inlogcode te maken op basis van e-mailadres en wachtwoord. Deze combinatie verschaft toegang tot de beschikbare informatie in de kennisbank.
De inlogcode wordt bij inschrijving en inloggen versleuteld naar een database van het NCOJ verstuurd.

De verstrekte gegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Deze zijn opgeslagen op een externe server. De server is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.

Ingeschrevenen hebben altijd het recht om hun gegevens te laten verwijderen. Hiervoor is een opt-out link op de inlogpagina van de website vermeld.

Cookies

Onze websites (ncoj.nl, leer-kracht.ncoj.nl) maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.
We maken gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website eenvoudiger te maken. We kunnen de cookies niet herleiden tot een pc of individu. Evenmin verzamelen we via de cookies persoonlijke gegevens en gebruiken we de verzamelde informatie voor andere doeleinden dan hieronder is beschreven. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:
1) Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij het inloggen op beveiligde webpagina's of bij het invullen van een formulier om uw gegevens tijdelijk te onthouden (zogenaamde sessiecookies). Deze cookies worden verwijderd als u uitlogt, nadat u het formulier met succes heeft verstuurd of als u uw browser sluit.
2) Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Het NCOJ gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

U kunt cookies eenvoudig via de browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies het onderdeel "Help" in de browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of u kunt aangeven dat u een melding krijgt telkens wanneer er een nieuw cookie naar uw computer of mobiele toestel wordt gestuurd.

We maken gebruik van cookies van een derde partij om statistieken te verzamelen voor analyse. Het gaat hier om de cookie "sc_is_visitor_unique".
U kunt uw browser instellen om de cookies van Statcounter te weigeren. Click hiervoor op deze weblink.

Overige bepalingen

Het is mogelijk dat het NCOJ zijn privacyverklaring van tijd tot tijd evalueert en op deze pagina publiceert.

De websites van het NCOJ bevatten linken naar websites van derden. Het NCOJ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid voor deze websites.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ncoj.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.