In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Missie van het NCOJ

De missie van het NCOJ is het stimuleren en ondersteunen van structurele samenwerking tussen het (speciaal) onderwijs, instellingen op het gebied van jeugdzorg, welzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, leerplichtzaken en veiligheid, en gemeenten.

Structurele afstemming en intensivering van de samenwerking in de zorgverlening zijn belangrijke middelen om betere resultaten te boeken voor kinderen en hun gezinnen. Ze kunnen er mede voor zorgen dat aan de vroegsignalering, preventie en zorgverlening sneller, efficiënter en effectiever vorm gegeven wordt.

Op het niveau van de kinderen en jeugdigen, hun gezinnen en scholen gaat het om het op tijd, efficiënt en effectief inzetten van hulpbronnen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het emotioneel welbevinden, ontwikkeling en opvoeding, positief gedrag, onderwijsdeelname en leerprestaties.

Hoofdthema's

Het NCOJ voert programma's en projecten uit die zich richten op de volgende hoofdthema's:

 • (integraal) lokaal onderwijs- en jeugdbeleid en de samenwerking met schoolbesturen;
 • zorgteams en zorg- en adviesteams (ZAT's) in het onderwijs en jeugdbeleid;
 • onderwijs-zorgprogramma's en integrale indicatiestelling;
 • management en uitvoeringscoördinatie van zorgverbreding en interprofessionele samenwerking in en om het onderwijs;
 • passend onderwijs.

Kernfuncties

Het NCOJ vervult de volgende kernfuncties:

 • informatiefunctie en beleidsadvisering;
 • methodiekontwikkeling;
 • praktijkonderzoek, monitoring, evaluatie- en effectrapportages;
 • curriculumontwikkeling hbo-opleidingen regulier en speciaal onderwijs, en onderwijszorg;
 • landelijke en gemeentelijke innovatietrajecten;
 • ontwikkelen van professionaliseringsprogramma's.

Stichting Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg

De Stichting Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg heeft tot doel het in algemene zin bijdragen aan een samenhangende dienstverlening, programma's en beleidsvoering op het terrein van onderwijs en jeugdzorg en aan de kwaliteitsverbetering daarvan, nationaal en internationaal.

De Stichting Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56613830.