Onderzoek bij het NCOJ

Onderzoek speelt een belangrijke rol in de activiteiten van het NCOJ.
De invoering van passend onderwijs stelt nieuwe opgaven en eisen aan scholen, samenwerkingsverbanden, lerarenopleidingen, samenwerkingspartners en gemeenten. Met behulp van onderzoek brengen we de behoeften en ervaring van deze partijen kwantitatief en kwalitatief in kaart en duiden we de uitkomsten.
In dat kader neemt het NCOJ in opdracht van de NRO deel aan de landelijke evaluatie passend onderwijs. In 2016-2018 is onderzoek uitgevoerd naar passend onderwijs en lerarenopleidingen, initiatieven voor samenwerking en integratie van sbo en so, de wijze waarop gemeenten inhoud en vorm geven aan de afstemming van passend onderwijs en jeugdhulp, en hoe scholen de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten hebben georganiseerd.

Onderzoek maakt deel uit van andere projecten en activiteiten van het NCOJ, zoals bij de ontwikkeling en implementatie van gedragsprogramma's in het onderwijs en bij de invoering van tussen- of bovenschoolse zorgvoorzieningen. Zo volgen we in het hoger beroepsonderwijs op enkele scholen de ontwikkelingen op het gebied van studieloopbaangebeleiding (slb). We inventariseren jaarlijks ervaringen van intern begeleiders en gedragsspecialisten in het primair en voorgezet onderwijs en ondersteunen samenwerkingsverbanden met onderzoek in het project Leer-Kracht.
We doen dit in nauwe samenwerking met onderwijsorganisaties als het LECSO, SBOwerkverband, LBBO, samenwerkingsverbanden en hogescholen.

In 2004 is bij het toenmalige LCOJ een langjarige monitoring gestart. Dit onderzoek naar de ontwikkeling in de samenwerking tussen scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en samenwerkingspartners in de jeugdhulp past in onze visie om onwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdzorg in onderlinge samenhang te analyseren en duiden.
In onze "feiten & cijfers" volgen we aspecten die te maken hebben met de ontwikkelingen in de samenstelling en omvang van het Nederlandse onderwijs.

Programma's van het NCOJ

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Naar inclusiever onderwijs

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Leer-Kracht Primair

Leer-Kracht Primair zet stappen binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

App Leer-Kracht Primair

Deze app stelt leraren in het primair onderwijs in staat vragen over de soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan.

Naar top van de pagina