In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Deelnemers Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

De Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg bestaat uit de volgende samenwerkingspartners:

  • Platform Onderwijs en Jeugdzorg (zestien landelijke branche- en koepelinstellingen op het gebied van jeugdzorg, speciaal en regulier onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, leerplicht, maatschappelijk werk, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren, en schoolleiders);
  • opleidingen Speciaal Onderwijs (Fontys Hogeschool, Hogeschool Windesheim en Hogeschool van Utrecht);
  • opleidingen leraar basis- en voortgezet onderwijs (samenwerkingsplatform vijf grote hogescholen, lobo e.d.);
  • landelijke pedagogische centra (KPC, APS en CPS);
  • Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO);
  • landelijke koepel van onderwijsadviesbureaus (EDventure);
  • deskundigen (hoogleraren/lectoren) uit kennisinstellingen en wetenschap.

Wie zijn de contactpersonen?

NCOJ, Dolf van Veen, voorzitter
Dolf van Veen

NCOJ, Aat Sliedrecht, secretaris
Aat Sliedrecht

Namens EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus, Annemarie Kaptein, directeur EDventure & Onderwijszorg Nederland Coöperatief U.A..
EDventure

"De onderwijsadviesbranche draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en educatie in Nederland. Sociale vraagstukken in de keten van kinderopvang tot jeugdzorg en van volksgezondheid tot integratie en sociale cohesie zijn onlosmakelijk met het onderwijs verbonden. De onderwijsadviesbureaus aangesloten bij EDventure bieden scholen ondersteuning bij de onderwijspraktijk. EDventure is een vereniging met een landelijk dekkend netwerk. Zij ondersteunt de onderwijsadviesbureaus met informatievoorziening, lobby, gezamenlijke subsidietrajecten en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. Via het keurmerk onderwijsadvies garandeert EDventure het kwaliteitsniveau van de dienstverlening van haar leden."

Namens het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO), Berthold van Leeuwen, manager afdelingen primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, en National coördinator European Agency for Development in Special Needs Education.
Stichting Leerplanontwikkeling

"SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. De Stichting heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk.
SLO streeft naar een integrale benadering van leerplanontwikkeling, teneinde relevante, consistente, bruikbare, effectieve en duurzame opbrengsten te realiseren."

Namens de Hogeschool Utrecht, Nelleke Eelman, directielid Faculteit Educatie en directeur Seminarium voor Orthopedagogiek.
Hogeschool Utrecht Orthopedagogiek

"Kennisontwikkeling en kenniscirculatie is binnen het domein van educatie bij de hogeschool en het Seminarium één van de kerntaken. Dat doen ze door onderwijs, onderzoek en het werkveld aan elkaar te verbinden.
De focus ligt op het toerusten van professionals in en rond onderwijsinstellingen om jongeren die speciale onderwijszorg nodig hebben door middel van educatie en ontwikkeling toe te leiden naar maximale participatie in de samenleving."

De Landelijke Pedagogische Centra (APS, CPS en KPC Groep)
Namens KPC Groep, Paul Bemelen.
LPC

"Onderwijs en Zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tenminste, als je het recht doen aan ontwikkeling van kinderen écht wil waarmaken. Twee sectoren die steeds nauwer verweven raken.
De LPC hebben op dit terrein de nodige ervaring opgedaan en willen dat graag delen. Binnen de Alliantie proberen we nog meer krachten te bundelen, zodat de energie van alle partners gericht kan worden ingezet."

Namens het Werkverband Opleidingen Speciale Onderwijszorg (WOSO), Margreet Verbunt, directeur Fontys OSO en Fontys Fydes.
WOSO

"Goed onderwijs is in hoge mate afhankelijk van de man of vrouw voor de groep. Iedere leerkracht heeft zichzelf als belangrijkste instrument. Daarom is het essentieel dat leraren zich blijven ontwikkelen. Dat vraagt dat de leraar zijn kennis actueel houdt, dat hij blijft werken aan zijn  vaardigheden, dat hij bewust en verantwoord weet te kiezen en zijn handelen in samenwerking met anderen afstemt op de ontwikkelings-vraag van de leerling. Jongeren verdienen gewoon de beste professionals."

Namens het LPOJ Marij Bosdriesz, adviseur samenwerking onderwijs en jeugdzorg.
Marij Bosdriesz
Contact Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Alliantie Onderwijs en JeugdzorgAlliantie Onderwijs en Jeugdzorg
p/a Hogeschool Windesheim
kamer A2.04
Postbus 10090
8000 GB Zwolle

Secretariaat
mevrouw Hanneke de Weerd
Campus 2-6
8017 CA Zwolle
088 4696 099


Secretaris van de Alliantie
Aat Sliedrecht
06 5331 6709