Ondersteuningstraject samenwerking en integratie sbo-so

Hier vindt u allereerst meer informatie over de activiteiten die in het kader van het ondersteuningstraject van de PO-Raad worden uitgevoerd door het NCOJ in nauwe samenspraak met praktijkinitiatieven sbo-so, het LECSO en het SBOwerkverband en met het netwerk LPO. PO Raad
U kunt zich aanmelden om periodiek op de hoogte gesteld te worden van onze activiteiten gericht op samenwerking en integratie sbo-so in het ondersteuningstraject. U kunt zich ook opgeven voor deelname aan activiteiten zoals inspiratiebezoeken in mei en juni 2017 aan praktijklocaties integratie sbo-so, en voor het vervolg op de landelijke uitwisselingsdag sbo-so op 21 september aanstaande. Tevens kunt u ons prangende vragen voorleggen!

Waarom en voor wie?

Het NRO-ontwikkelonderzoek naar de integratie van so en sbo bracht aan het licht dat er veel handelingsverlegenheid bestaat in het veld met betrekking tot de integratie van so, sbo en regulier basisonderwijs. Zowel bij de landelijke inventarisatie, als bij de beschrijving van vier praktijkinitiatieven bleek dat er veel behoefte bestaat aan kennisdeling, uitwisseling en ondersteuning bij de werkontwikkeling. Dit ondersteuningstraject voorziet daarin.

De ondersteuning is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en so- en/of sbo-scholen die initiatieven (willen) ontplooien om passend onderwijs meer inhoud te geven door de speciale voorzieningen meer te bundelen of te integreren en meer thuisnabij aan te bieden.

Welke ondersteunende activiteiten?

Op basis van de gesignaleerde behoeften aan juridische-, financiële-, organisatorische-, beleidsmatige-, maar vooral ook inhoudelijke- en methodische ondersteuning, worden de onderstaande vormen van ondersteuning in samenhang aangeboden.

  • Twee maal per jaar een uitwisselingsbijeenkomst organiseren voor alle geïnteresseerde scholen, besturen en samenwerkingsverbanden, waarin de actuele stand van ontwikkeling, methodieken en oplossingen voor gesignaleerde knelpunten centraal staan, naast presentaties over specifieke voorbeelden.
  • De werkontwikkelingsgroep voortzetten en uitbreiden, waarin 'voorlopers' deelnemen die actief met methodische werkontwikkeling aan de gang zijn en van elkaar willen leren. Deze groep bestaat in eerste instantie uit de vier in het NRO-onderzoek gevolgde initiatieven met aanvullingen vanuit de inventarisatie, te weten Prisma (Kampen), SWV Waterland, SWV BePO, SWV PPO Rotterdam, Talentencampus (Venlo), RENN 4. Deze werkontwikkelingsgroep komt vijf maal per jaar bijeen rond specifieke ontwikkelthema's. Deze groep kan versterkt worden met binnen- en buitenlandse experts.
  • Inspiratiebijeenkomsten op bezoeklocaties; praktijkvoorbeelden sbo-so stellen hun locaties op vooraf vastgestelde data open voor werkbezoeken van andere geïnteresseerden, die daarvoor vooraf kunnen intekenen.
  • Op reguliere bijeenkomsten, die al georganiseerd worden door LECSO, het sbowerkverband, het Netwerk LPO (van leidinggevenden SWV-en PO) of de PO-Raad, wordt gerapporteerd over de stand van zaken en kennisontwikkeling rond het onderwerp.
  • Er wordt een vraagbaakfunctie ingericht voor locaties die ontwikkelingsvragen hebben over het onderwerp. Een groep bestaande uit leidinggevende van praktijkvoorbeelden en andere experts is beschikbaar om vragen uit het veld te beantwoorden of mee te denken over aanpakken of oplossingen. Dit omvat expliciet geen intensieve ondersteuning op locatie.
  • Ook wordt een informatie- en communicatieplatform ingericht. De landelijk en internationaal beschikbare kennis over het onderwerp wordt hier gecoördineerd en gepubliceerd. Dit krijgt vorm via een eenvoudige website, waarop die kennis en de opbrengsten van de verschillende projectactiviteiten gepubliceerd worden. Bij voorkeur wordt tevens een besloten deel ingericht, waar deelnemende locaties ervaringen en producten kunnen delen.

Wie voeren de ondersteuning uit?

Bovengenoemde activiteiten van het ondersteuningstraject worden uitgevoerd door Kees Kuijs, Marij Bosdriesz en Dolf van Veen, en de leidinggevenden van praktijkinitiatieven uit de werkontwikkelingsgroep. Ook brengen Harry Velderman, Aleid Schipper en Harry Nijkamp op specifieke thema's hun expertise in en kan gebruik worden gemaakt van andere binnen- en buitenlandse deskundigen.

Dringende vraag of advies?

Heeft u een dringende vraag of behoefte aan samenspraak/advies over samenwerking en integratie van sbo en so dan kunt u ons mailen. Vergeet daarbij niet uw naam, telefoonummer en een beknopte omschrijving van de vraag te vermelden.

Aanmelden voor activiteiten

Hier kunt u zich opgeven voor deelname aan onze activiteiten.

Inspiratiebezoeken aan praktijklocaties integratie sbo-so

Landelijke uitwisselingsbijeenkomst Samenwerken en integratie sbo-so

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte gehouden worden over ontwikkelingen van de activiteiten van het Ondersteuningstraject sbo-so? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Andere vragen over passend onderwijs en samenwerkingsverbanden po?

Voor overige vragen over passend onderwijs en samenwerkingsverbanden po kunt u terecht bij Venhar Sariaslan. Via de nieuwsbrief en de PO-Raad wordt u hierover verder geïnformeerd.