Ondersteuningsprogramma samenwerking en integratie sbo-so

Hier vindt u informatie over activiteiten en kennis, die in het kader van het ondersteuningsprogramma sbo-so van de PO-Raad worden uitgevoerd door het NCOJ, in nauwe samenspraak met zes praktijkinitiatieven sbo-so, LECSO, SBO-werkverband en het netwerk LPO.

Onderzoek naar de integratie van sbo en so bracht aan het licht dat er veel handelingsverlegenheid bestaat in het veld met betrekking tot de integratie van so, sbo en regulier basisonderwijs. Zowel bij de landelijke inventarisatie, als bij de beschrijving van vier praktijkinitiatieven bleek dat er veel behoefte bestaat aan kennisdeling, uitwisseling en ondersteuning bij de werkontwikkeling. Dit ondersteuningsprogramma voorziet daarin.

De ondersteuning is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en sbo- en/of so-scholen die initiatieven (willen) ontplooien om passend onderwijs meer inhoud te geven door de speciale voorzieningen meer te bundelen of te integreren en meer thuisnabij aan te bieden.

Onze activiteiten

Op basis van de gesignaleerde behoeften aan juridische-, financiële-, organisatorische-, beleidsmatige-, maar vooral ook inhoudelijke- en methodische ondersteuning, worden de onderstaande vormen van ondersteuning in samenhang aangeboden.

Er is een vraagbaakfunctie ingericht voor locaties die ontwikkelingsvragen hebben over het onderwerp of kortdurende ondersteuning wensen.
U kunt uw vragen via e-mail aan ons stellen.

Op deze site is een Expertisebank ingericht waarin publicaties over landelijk en internationaal beschikbare kennis en de opbrengsten van de verschillende projectactiviteiten zijn opgenomen.

  • Twee maal per jaar een uitwisselingsbijeenkomst voor alle geïnteresseerden (de eerste was op 27 januari 2017, de tweede op 21 september 2017).
    Lees hier het verslag van 21 sep 2017
  • De ontwikkelingsgroep waarin 'voorlopers' deelnemen die actief met methodische werkontwikkeling aan de gang zijn en van elkaar willen leren, levert methodische kennis op, waar ook anderen van kunnen profiteren. Deze groep bestaat uit Prisma (Kampen), SWV Waterland, SWV BePO, SWV PPO Rotterdam, Talentencampus (Venlo), RENN 4. Deze werkontwikkelingsgroep komt vijf maal per jaar bijeen rond specifieke ontwikkelthema's. Deze groep kan versterkt worden met binnen- en buitenlandse experts.
  • Inspiratiebijeenkomsten op bezoeklocaties; praktijkvoorbeelden sbo-so stellen hun locaties op vooraf vastgestelde data open voor werkbezoeken van andere geïnteresseerden, die daarvoor vooraf kunnen intekenen. Op 14 juni 2017 organiseerde Prisma Kampen een conferentie / Open Dag.
  • Op reguliere bijeenkomsten, die al georganiseerd worden door LECSO, het SBO-werkverband, het Netwerk LPO (van leidinggevenden swv's en po) of de PO-Raad, wordt gerapporteerd over de stand van zaken en kennisontwikkeling rond het onderwerp.

Nieuws

Tweedaagse voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs

oktober 2017 - De Tweedaagse voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Lunteren op 5 en 6 oktober had als motto: 'Samen leren leven'. Bij zo'n titel kon aandacht voor de steeds verder gaande integratie van so en sbo en regulier bao niet ontbreken. Dolf van Veen en Marij Bosdriesz hebben daarom twee goedbezochte workshops gegeven over de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. In de zaal bleken tal van vragen te leven, maar ook heel veel plannen, initiatieven en praktijken op dit vlak.
Naar meer samenwerking en integratie tussen so-sbo-bao

Landelijke uitwisselingsdag integratie so-sbo-bao

september 2017 - Op donderdag 21 september 2017 werd de tweede Landelijke uitwisselingsdag integratie so-sbo-bao gehouden. De opkomst was (net als in januari 2017) weer heel groot. Het programma was vooral gericht op leren van elkaar door veel onderlinge uitwisseling en interactie. En dat gebeurde dan ook volop.
Lees verder »

Agenda

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland.

Vraag of advies?

Heeft u een (dringende) vraag of behoefte aan samenspraak/advies over samenwerking en integratie van sbo en so dan kunt u ons e-mailen.

Wie voeren de ondersteuning uit?

De ondersteuning wordt geboden vanuit een groep leidinggevenden van praktijkvoorbeelden uit de ontwikkelgroep en andere experts op het gebied van sbo-so, zoals Kees Kuijs, Marij Bosdriesz en Dolf van Veen. Ook brengen Harry Velderman, Aleid Schipper en Harry Nijkamp op specifieke thema's hun expertise in en kan gebruik worden gemaakt van andere binnen- en buitenlandse deskundigen. Zij zijn beschikbaar om vragen uit het veld te beantwoorden of mee te denken over aanpakken of oplossingen. Dit omvat expliciet geen intensieve ondersteuning op locatie.

Ondersteuningsprogramma samenwerking en integratie sbo-so

Andere vragen over passend onderwijs en samenwerkingsverbanden po?

Voor overige vragen over passend onderwijs en samenwerkingsverbanden po kunt u terecht bij de PO-Raad. Via de nieuwsbrief en de PO-Raad wordt u hierover verder geïnformeerd.