In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen

Zo luidt het thema van de tweede editie van hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp.

Op 23 november 2017 presenteren duo's van deskundigen hun samenwerkingsinitiatieven tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio's, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Denk aan een huisarts en een wijkteammedewerker, een psycholoog en een intern begeleider, een beleidsmedewerker van een gemeente en een psychiater. Ontdek hoe zij samenwerken en samen ontwikkelen om kinderen en jongeren effectiever hulp te kunnen bieden. Daarnaast geven wetenschappers korte presentaties van onderzoeksresultaten die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Verder lezen en inschrijven

Programma Coördinator passend onderwijs

In samenwerking met de Inschool Academie heeft het NCOJ een opleidingsmodule ontwikkeld, getiteld "Coördinator passend onderwijs op school".
In dit programma leren intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de rol van coördinator passend onderwijs op school goed te vervullen, door oplossingsgerichte ondersteuning te organiseren voor leerlingen en leraren. Programma Coördinator passend onderwijs

De module is vanuit de onderwijs- en jeugdpraktijk ontwikkeld voor professionals die kansen zien en willen benutten. Hun persoonlijke werksituatie en ambities zijn daarbij uitgangspunt.
Het programma kent vele facetten waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator passend onderwijs op school; de samenwerking met het speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband en de jeugdhulp; het vaststellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders; en het ontwikkelen van een uitvoeringsplan en een professionaliseringsplan voor passend onderwijs op school.

Geïnteresseerd?
Lees de folder of neem contact op met de Inschool Academie.

Inclusie in Schotland

Het NCOJ organiseerde in opdracht van LECSO een korte studiereis naar Schotland om daar kennis te nemen van de ontwikkelingen rond inclusief onderwijs. Schotland inclusive Een twintigtal deelnemers (voorzitters van de raden en LECSO, bestuurders en directeuren sbo, (v)so en regulier onderwijs, vertegenwoordigers van OCW en de Inspectie) heeft deelgenomen aan de studiereis naar Edinburgh.
Schotland heeft al een langere traditie van inclusief onderwijs waarbij alle kinderen en jongeren, ongeacht religie, ras, sekse, beperking of milieu toegang hebben tot het onderwijs in hun eigen buurt: alle kinderen starten in principe in het regulier onderwijs (mainstream).
Er worden verschillende niveau's van ondersteuning onderscheiden. Zo'n twintig procent van alle leerlingen ontvangt een of andere vorm van extra ondersteuning (van licht tot zwaar).
Lees verder

Kinderen en leerkrachten ondersteunen met passend onderwijs

Passend onderwijs is ingevoerd om voor alle kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs een passende onderwijsplek te realiseren. Kinderen-ondersteunen-bij-passend-onderwijs Schoolbesturen hebben hierbij een zorgplicht, maar wat hebben kinderen en leerkrachten nodig? In Mijn Gezondheidsgids wordt aandacht besteed aan deze en andere vragen.

Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in swv's po

In het rapport van het NCOJ wordt verslag gedaan van een praktijkonderzoek naar initiatieven die zich richten op de samenwerking tussen en integratie van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Er is een landelijke inventarisatie gemaakt van samenwerkingsinitiatieven van scholen met als doel de stand van zaken in kaart te brengen en na te gaan welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Daarnaast zijn vier initiatieven uitgebreid beschreven, met elkaar vergeleken (welke overeenkomsten en verschillen zijn er in de aanpak?) en de succesfactoren benoemd.
Download Geïntegreerde voorzieningen (pdf)

Lerarenopleidingen en passend onderwijs

Het NCOJ heeft onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop lerarenopleidingen in Nederland hebben gereageerd op de invoering van passend onderwijs. Lerarenopleidingen en passend onderwijs De studie beschrijft de impact van de invoering van passend onderwijs op geselecteerde lerarenopleidingen die voorbereiden op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Een ander onderzoek waaraan het NCOJ een bijdrage heeft geleverd, is het in kaart brengen van het ondersteuningsaanbod voor leerlingen en teamleden in het onderwijs. De monitor geeft zicht op de ondersteuning waarvan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gebruik kunnen maken en op de ondersteuning die leraren en andere teamleden op scholen daarbij krijgen. Ook wordt gekeken naar de veranderingen die zich hierin sinds de start van passend onderwijs hebben voorgedaan.
Download Passend onderwijs en de lerarenopleidingen (pdf)
Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs van het NRO.

Jeugdmonitor: aansluiting jeugdhulp en onderwijs

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van hulp aan jongeren die een beroep doen op jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Behalve in jeugdzorg hebben er ook in het passend onderwijs beleidswijzigingen plaatsgevonden. Afstemming tussen beide beleidsterreinen wordt door deskundigen van groot belang geacht om kinderen optimaal te kunnen bieden wat ze nodig hebben.
In deze video van het CBS geven mensen uit diverse terreinen hun kijk op de aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs. Aan het woord komen bijzonder hoogleraar Dolf van Veen, kinderpsychologe Sarah de Greef, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs Myriam van Dijk, MT-lid van een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Tineke Tjalma en intern begeleider Irene Westeneng.

 

Kindermishandeling, het heeft invloed op alles

Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. Om inzicht te geven in de wereld van 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld, delen zes jongeren hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zie hiervan ondervinden. Kindermishandeling, het heeft invloed op alles
Burgemeesters, wethouders, maar ook professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de wetenschap reflecteren hierop. Met de verhalen gebundeld in het boek 'Het heeft invloed op alles' zet het Kinderrechtencollectief politiek bestuurders aan om in het jeugdbeleid rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.
Het boek vormt met de verhalen van zowel slachtoffers van kindermishandeling als professionals die reflecteren vanuit hun ervaringen een unieke inkijk in de dagelijkse praktijk en de gevolgen van kindermishandeling en geweld tegen kinderen.
Download het boek (pdf)

Soulmates: passend onderwijs en intern begeleider

Ze kunnen niet zonder elkaar: passend onderwijs en de intern begeleider, het zijn soulmates. Daarover zijn (ervarings)deskundigen Dolf van Veen (Windesheim), Marja Cornelissen (LBBO) en Nancy Steert (Meerkring) het eens. Het drietal bespreekt de noodzaak van de intern begeleider voor het onderwijs.
Lees verder

Aandacht voor passend onderwijs aan vluchtelingenkinderen gevraagd

In een open brief aan de vaste Kamercommisie voor Onderwijs vraagt de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) dringend aandacht voor de organisatie en continuïteit van het onderwijs voor kinderen van vluchtelingen.
De ondertekenaars, onder wie schoolleiders, constateren dat de vluchtelingencrisis voor het onderwijs heeft geleid tot gaten in het aanbod van onderwijs en zorg in de school, tussen scholen en rond de school.
Zij breken een lans voor continuïteit in onderwijs en zorg en vragen om ondersteunende maatregelen. Naarmate leraren en schoolleiders in samenwerking met de ouders, de gemeenschap en het opvangsysteem erin slagen om een veilige leeromgeving te creëren, komen deze kinderen snel en goed in hun natuurlijke leerstand.
Lees verder

Met Leer-Kracht Primair gedragsproblemen voorkomen en aanpakken

Er is de afgelopen vijftien jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zorgstructuur in en om de school. Inzet daarbij vormde niet alleen de verbetering van de samenwerking met instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, jeugdhulp en sociale veiligheid, maar ook de ontwikkeling van intensievere werkrelaties tussen het regulier en speciaal onderwijs.
Leer-Kracht Veel leerkrachten vinden dat zij onvoldoende zijn toegerust voor gedragsvraagstukken en passend onderwijs. De professionalisering én steun van collega's en andere deskundigen in en om de school behoeven daarom aandacht. Het project Leer-Kracht Primair kan daarbij helpen, zo betogen Dolf van Veen en Marij Bosdriesz.
Lees verder