In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Congres Psychiatrie en LVB: Werken aan samenspel

Op 17 mei 2018 organiseert de Academische Werkplaats Kajak het congres Werken aan Samenspel. Het congres biedt u verdieping van een aantal capita selecta die in het Handboek Psychiatrie en LVB worden beschreven. Psychiatrie en LVB: Werken aan samenspel Zo behandelen de auteurs en (internationale) gastsprekers diagnostiek, psychologische behandeling en farmacologische behandeling bij LVB. Er is ook ruimte voor verbreding met vernieuwende onderwerpen als socialmediagebruik bij LVB, tripple-problematiek (verslaving, psychiatrie en LVB) en bijvoorbeeld opname vervangende klinische behandeling (high intensive care en intensive home treatment).

Verder lezen en inschrijven

Programma Coördinator passend onderwijs

In samenwerking met de Inschool Academie heeft het NCOJ een opleidingsmodule ontwikkeld, getiteld "Coördinator passend onderwijs op school".
In dit programma leren intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de rol van coördinator passend onderwijs op school goed te vervullen, door oplossingsgerichte ondersteuning te organiseren voor leerlingen en leraren. Programma Coördinator passend onderwijs

De module is vanuit de onderwijs- en jeugdpraktijk ontwikkeld voor professionals die kansen zien en willen benutten. Hun persoonlijke werksituatie en ambities zijn daarbij uitgangspunt.
Het programma kent vele facetten waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator passend onderwijs op school; de samenwerking met het speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband en de jeugdhulp; het vaststellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders; en het ontwikkelen van een uitvoeringsplan en een professionaliseringsplan voor passend onderwijs op school.

Geïnteresseerd?
Lees de folder of neem contact op met de Inschool Academie.

Ondersteuningsprogramma sbo-so

Onderzoek naar de integratie van sbo en so bracht aan het licht dat er veel handelingsverlegenheid bestaat in het veld met betrekking tot de integratie van sbo, so en regulier basisonderwijs. Zowel bij de landelijke inventarisatie, als bij de beschrijving van vier praktijkinitiatieven bleek dat er veel behoefte bestaat aan kennisdeling, uitwisseling en ondersteuning bij de werkontwikkeling.

Om deze redenen is een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. De ondersteuning is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en sbo- en/of so-scholen die initiatieven (willen) ontplooien om passend onderwijs meer inhoud te geven door de speciale voorzieningen meer te bundelen of te integreren en meer thuisnabij aan te bieden.
Het ondersteuningsprogramma sbo-so wordt in opdracht van de PO-Raad uitgevoerd door het NCOJ, in nauwe samenspraak met zes praktijkinitiatieven sbo-so, LECSO, SBO-werkverband en het netwerk LPO.

In december 2017 heeft het ministerie van Onderwijs een experiment aangekondigd waarin regulier en speciaal onderwijs samenwerken. Het experiment regelt dat een vso-school/vestiging en een reguliere school voor voortgezet onderwijs (vo) of een so-school/vestiging en een school voor (speciaal) basisonderwijs ((s)bo) die geïntegreerd onderwijs willen vormgeven, vier jaar als één school kunnen functioneren.
Lees meer over ondersteuningsprogramma »

Onderwijsadviesbureaus en NCOJ slaan handen ineen

Negen onderwijsadviesbureau starten het nieuwe schooljaar samen met het NCOJ met Leer-Kracht Primair. De bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus ondersteunen hiermee leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders van het primair onderwijs met kennis en expertise bij gedragsproblemen in de klas.
Leer-Kracht Primair Leer-Kracht Primair gaat uit van bestaande kennis en expertise die er op een school of in de omgeving beschikbaar is. Dat levert veel sneller duurzame resultaten op. Onze adviseurs ondersteunen bij het organiseren en mobiliseren van de beschikbare expertise en maken deze geschikt voor directe kennisoverdracht, aldus Annemarie Kaptein, directeur-bestuurder EDventure. Leer-Kracht Primair biedt leerkrachten concrete hulp bij het omgaan van bijvoorbeeld druk of agressief gedrag van kinderen in de klas. De vijf modules met bijeenkomsten, trainingen en workshops zijn gericht op preventie, signalering en praktische ondersteuning.

Dolf van Veen, directeur van het NCOJ, weet uit ervaring dat er in het primair onderwijs een projectenkermis is ontstaan van programma's en trainingen van externen die maar weinig succes opleveren. Leer-Kracht-Primair gaat uit van de kennis die er al op school is. Door deze te mobiliseren en te bewerken kunnen leerkrachten, andere deskundige medewerkers van de school of het samenwerkingsverband maar bijvoorbeeld ook ouders snel praktisch worden ingezet op school om collega's via scholing, training of coaching te ondersteunen. Hulp die direct kan worden toegepast in de klas.

Leer-Kracht-Primair kent twee basis en drie optionele modules op basis van veel voorkomende gedragsvragen in het onderwijs:

  • bovenmatig druk, overbeweeglijk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag;
  • moeite met informatieverwerking, communicatie, sociaal gedrag en verbeelding;
  • angstig, teruggetrokken, stil, somber, depressief gedrag;
  • agressief gedrag.

Gedragsvraagstukken
Door de invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdhulp naar gemeenten ervaren leerkrachten steeds vaker urgente en lastig op te lossen gedragsvraagstukken in de klas. Onderzoek laat zien dat bijna de helft van de leerkrachten vindt dat zij onvoldoende zijn toegerust om kinderen met gedrags- en emotionele problemen optimaal onderwijs te geven en te begeleiden, en dat professionalisering en steun van collega's en andere deskundigen in en om de school versterkt moet worden. Zo zegt minder dan de helft van de intern begeleiders voldoende tijd te hebben om leerkrachten te ondersteunen. Dit draagt bij aan de ervaren werkdruk in het onderwijs.

Annemarie Kaptein, directeur-bestuurder van EDventure is blij dat NCOJ en negen aangesloten onderwijsadviesbureaus met het Keurmerk Onderwijsadvies de handen ineen hebben geslagen met Leer-Kracht Primair: De onderwijsadviesbureaus en NCOJ zijn complementair. Samen hebben we veel expertise en ervaring in huis. Onze adviseurs hebben het netwerk in het onderwijs en kennen de scholen. Samen gaan we het programma verder uitbreiden en ontwikkelen. Voor de eerste vijf modules kunnen scholen nu al contact opnemen met de deelnemende onderwijsadviesbureaus. Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaan we van start.

De Stichting Kinderpostzegels heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het programma.
Meer over Leer-Kracht Primair

Monitor Gemeenten en passend onderwijs

In het rapport van het NCOJ wordt vastgesteld dat alle gemeenten met vestigingen voor po en vo bestuurlijk overleg voeren met de samenwerkingsverbanden po en vo over het ondersteuningsplan. In een ruime meerderheid van de gemeenten met een mbo- of (v)so-vestiging is er ook overleg met het schoolbestuur over passend onderwijs dan wel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Monitor Gemeenten en passend onderwijs 2017 Waar er specifieke afspraken worden gemaakt over de inzet van gemeentelijke gefinancierde instellingen in de ondersteuningsstructuur van de school en het samenwerkingsverband gaat het bij het po en vo overwegend om leerplichtzaken, de jeugdgezondheidszorg en het (school)maatschappelijk werk. Bij het mbo gaat het in een meerderheid van de gevallen om leerplichtzaken en instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding en bij het (v)so om de inzet van leerplichtzaken, de jeugdgezondheidszorg, het wijkteam en instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding.
Over andere onderwerpen met inzet van jeugdhulp zoals diagnostiek, advies- en consultatiemogelijkheden, deskundigheidsbevordering van onderwijsmedewerkers, voorzieningen voor kortdurende opvang of observatie, crisisopvang en -interventie, worden in beperkte mate afspraken gemaakt.

De informatie die gemeenten voorafgaande aan het bestuurlijk overleg van samenwerkingsverbanden po en vo en schoolbesturen in het mbo en (v)so ontvangen over de aard en omvang van de benodigde jeugdhulp voor het onderwijs, is beperkt.
Download Monitor Gemeenten en passend onderwijs (pdf)

Inclusie in Schotland

Het NCOJ organiseerde in opdracht van LECSO een korte studiereis naar Schotland om daar kennis te nemen van de ontwikkelingen rond inclusief onderwijs. Schotland inclusive Een twintigtal deelnemers (voorzitters van de raden en LECSO, bestuurders en directeuren sbo, (v)so en regulier onderwijs, vertegenwoordigers van OCW en de Inspectie) heeft deelgenomen aan de studiereis naar Edinburgh.
Schotland heeft al een langere traditie van inclusief onderwijs waarbij alle kinderen en jongeren, ongeacht religie, ras, sekse, beperking of milieu toegang hebben tot het onderwijs in hun eigen buurt: alle kinderen starten in principe in het regulier onderwijs (mainstream).
Er worden verschillende niveaus van ondersteuning onderscheiden. Zo'n twintig procent van alle leerlingen ontvangt een of andere vorm van extra ondersteuning (van licht tot zwaar).
Lees verder

Kinderen en leerkrachten ondersteunen met passend onderwijs

Passend onderwijs is ingevoerd om voor alle kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs een passende onderwijsplek te realiseren. Kinderen-ondersteunen-bij-passend-onderwijs Schoolbesturen hebben hierbij een zorgplicht, maar wat hebben kinderen en leerkrachten nodig? In Mijn Gezondheidsgids wordt aandacht besteed aan deze en andere vragen.

Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in swv's po

In het rapport van het NCOJ wordt verslag gedaan van een praktijkonderzoek naar initiatieven die zich richten op de samenwerking tussen en integratie van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Er is een landelijke inventarisatie gemaakt van samenwerkingsinitiatieven van scholen met als doel de stand van zaken in kaart te brengen en na te gaan welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Daarnaast zijn vier initiatieven uitgebreid beschreven, met elkaar vergeleken (welke overeenkomsten en verschillen zijn er in de aanpak?) en de succesfactoren benoemd.
Download Geïntegreerde voorzieningen (pdf)

Lerarenopleidingen en passend onderwijs

Het NCOJ heeft onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop lerarenopleidingen in Nederland hebben gereageerd op de invoering van passend onderwijs. Lerarenopleidingen en passend onderwijs De studie beschrijft de impact van de invoering van passend onderwijs op geselecteerde lerarenopleidingen die voorbereiden op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Een ander onderzoek waaraan het NCOJ een bijdrage heeft geleverd, is het in kaart brengen van het ondersteuningsaanbod voor leerlingen en teamleden in het onderwijs. De monitor geeft zicht op de ondersteuning waarvan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gebruik kunnen maken en op de ondersteuning die leraren en andere teamleden op scholen daarbij krijgen. Ook wordt gekeken naar de veranderingen die zich hierin sinds de start van passend onderwijs hebben voorgedaan.
Download Passend onderwijs en de lerarenopleidingen (pdf)
Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs van het NRO.

Jeugdmonitor: aansluiting jeugdhulp en onderwijs

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van hulp aan jongeren die een beroep doen op jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Behalve in jeugdzorg hebben er ook in het passend onderwijs beleidswijzigingen plaatsgevonden. Afstemming tussen beide beleidsterreinen wordt door deskundigen van groot belang geacht om kinderen optimaal te kunnen bieden wat ze nodig hebben.
In deze video van het CBS geven mensen uit diverse terreinen hun kijk op de aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs. Aan het woord komen bijzonder hoogleraar Dolf van Veen, kinderpsychologe Sarah de Greef, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs Myriam van Dijk, MT-lid van een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Tineke Tjalma en intern begeleider Irene Westeneng.

 

Kindermishandeling, het heeft invloed op alles

Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. Om inzicht te geven in de wereld van 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld, delen zes jongeren hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zie hiervan ondervinden. Kindermishandeling, het heeft invloed op alles
Burgemeesters, wethouders, maar ook professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de wetenschap reflecteren hierop. Met de verhalen gebundeld in het boek 'Het heeft invloed op alles' zet het Kinderrechtencollectief politiek bestuurders aan om in het jeugdbeleid rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.
Het boek vormt met de verhalen van zowel slachtoffers van kindermishandeling als professionals die reflecteren vanuit hun ervaringen een unieke inkijk in de dagelijkse praktijk en de gevolgen van kindermishandeling en geweld tegen kinderen.
Download het boek (pdf)

Soulmates: passend onderwijs en intern begeleider

Ze kunnen niet zonder elkaar: passend onderwijs en de intern begeleider, het zijn soulmates. Daarover zijn (ervarings)deskundigen Dolf van Veen (Windesheim), Marja Cornelissen (LBBO) en Nancy Steert (Meerkring) het eens. Het drietal bespreekt de noodzaak van de intern begeleider voor het onderwijs.
Lees verder