Welkom bij het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg

Nationale OnderwijsWeek 2016

Op 3 oktober start de Nationale OnderwijsWeek 2016 in de Nationale Onderwijsstad Rotterdam. Nationale OnderwijsWeek 2016Deze dag is gevuld met TEDYouth-achtige lezingen door jongeren uit de verschillende sectoren van het onderwijs. Een opening van de OnderwijsWeek met de mening van leerlingen en studenten over school en onderwijs.
Lees meer over het programma op nationaleonderwijsweek.nl.

Lees verder »

Soulmates: passend onderwijs en intern begeleider

Ze kunnen niet zonder elkaar: passend onderwijs en de intern begeleider, het zijn soulmates. Daarover zijn (ervarings)deskundigen Dolf van Veen (Windesheim), Marja Cornelissen (LBBO) en Nancy Steert (Meerkring) het eens. Het drietal bespreekt de noodzaak van de intern begeleider voor het onderwijs.
Lees verder (pdf) »

Lees verder (pdf) »

NCOJ participeert in Evaluatie passend onderwijs

De komende jaren voert een consortium van onderzoeksinstituten, waaronder het NCOJ en hogeschool Windesheim, het Evaluatieprogramma Passend onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uit. Evaluatie passend onderwijs gestart
Doel van dit programma is om het beleid en de onderwijspraktijk te informeren over de implementatie van passend onderwijs en om de ontwikkelingen te volgen.

De uitkomsten uit deze evaluatie komen voor iedereen beschikbaar en zijn te volgen op de website van het consortium: evaluatiepassendonderwijs.nl.

De uitkomsten uit deze evaluatie komen voor iedereen beschikbaar en zijn te volgen op de website van het consortium.
Lees verder »

Voorbereiding Kinderpostzegelactie 2016 in volle gang

Kinderpostzegels vraagt honderden scholen in Nederland deel te nemen aan de Kinderpostzegelactie 2016. Veel scholen hebben al toegezegd mee te doen, maar deelnemen is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Actie Kinderpostzegels 2016

Kinderpostzegels roept scholen op om deel te nemen aan de Kinderpostzegelactie. De Kinderpostzegelactie start op woensdag 28 september 2016 en duurt tot vrijdag 7 oktober. Leerlingen uit groep 6,7 en 8 kunnen meedoen aan de actie.
Aanmelden kan via info@kinderpostzegels.nl of door te bellen: (071) 525 98 25.

Kinderpostzegels helpt jaarlijks veel kwetsbare kinderen door de vrijwillige inzet van schoolgaande kinderen en leerkrachten tijdens de actie. De opbrengst stelt Kinderpostzegels in staat projecten te ondersteunen.
Scholen kunnen zelf kiezen waar de opbrengst van hun school naar toe gaat: naar projecten op het gebied van onderwijs, pleegzorg of traumaverwerking. Ze kunnen ook alle onderwerpen steunen. Kinderpostzegels zet zich in voor kinderen in Nederland (50%) en in het buitenland (50%)

Aandacht voor passend onderwijs aan vluchtelingenkinderen gevraagd

In een open brief aan de vaste Kamercommisie voor Onderwijs vraagt de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) dringend aandacht voor de organisatie en continuïteit van het onderwijs voor kinderen van vluchtelingen.
De ondertekenaars, onder wie schoolleiders, constateren dat de vluchtelingencrisis voor het onderwijs heeft geleid tot gaten in het aanbod van onderwijs en zorg in de school, tussen scholen en rond de school.

Zij breken een lans voor continuïteit in onderwijs en zorg en vragen om ondersteunende maatregelen. Naarmate leraren en schoolleiders in samenwerking met de ouders, de gemeenschap en het opvangsysteem erin slagen om een veilige leeromgeving te creëren, komen deze kinderen snel en goed in hun natuurlijke leerstand.
Lees verder (pdf) »

Lees verder (pdf) »

Met Leer-Kracht gedragsproblemen voorkomen en aanpakken

Er is de afgelopen vijftien jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zorgstructuur in en om de school. Inzet daarbij vormde niet alleen de verbetering van de samenwerking met instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, jeugdhulp en sociale veiligheid, maar ook de ontwikkeling van intensievere werkrelaties tussen het regulier en speciaal onderwijs.
Leer-Kracht Veel leerkrachten vinden dat zij onvoldoende zijn toegerust voor gedragsvraagstukken en passend onderwijs. De professionalisering én steun van collega's en andere deskundigen in en om de school behoeven daarom aandacht. Het project Leer-Kracht kan daarbij helpen, zo betogen Dolf van Veen en Marij Bosdriesz.
Lees verder (pdf) »

Lees verder (pdf) »

Fors minder belangstelling voor beroep leraar

Het aantal inschrijvingen van eerstejaarsstudenten voor een opleiding tot leerkracht is fors gedaald. In het studiejaar 2015/'16 hebben de gezamenlijke lerarenopleidingen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 7.951 nieuwe studenten geregistreerd, ruim een kwart minder (-28%) dan in het vorige studiejaar. Toen meldden 11.000 studenten zich voor het eerst aan.

De daling doet zich zowel bij pabo's voor (-39%) als bij lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs (-17%).
Lees verder »
Lees verder »

Beurs Beter Begeleiden 2016

De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) organiseert op 5 april de 'Beurs Beter Begeleiden 2016'.
LBBO Beurs Beter Begeleiden 2016 Tijdens de beurs worden vier lezingen verzorgd waarin onderwijskunde, pedagogiek, didactiek, psychologie en passend onderwijs centraal staan. Op de beursvloer worden de nieuwste producten en diensten op het gebied van onderwijs en begeleiding gepresenteerd.

Lees verder »


Lees verder »

Programma Coördinator passend onderwijs

In samenwerking met de Inschool Academie heeft het NCOJ een opleidingsmodule ontwikkeld, getiteld "Coördinator passend onderwijs op school".
In dit programma leren intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de rol van coördinator passend onderwijs op school goed te vervullen, door oplossingsgerichte ondersteuning te organiseren voor leerlingen en leraren.
Programma Coördinator passend onderwijs
De module is vanuit de onderwijs- en jeugdpraktijk ontwikkeld voor professionals die kansen zien en willen benutten. Hun persoonlijke werksituatie en ambities zijn daarbij uitgangspunt.

Het programma kent vele facetten waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator passend onderwijs op school; de samenwerking met het speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband en de jeugdhulp; het vaststellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders; en het ontwikkelen van een uitvoeringsplan en een professionaliseringsplan voor passend onderwijs op school.

Geïnteresseerd? Lees de folder (pdf) of neem contact op met de Inschool Academie.


Lees verder (pdf) »

Meer zorgteams en meerderheid scholen toegang tot ZAT

Het zorgteam (of ondersteuningsteam) op scholen voor (speciaal) basisonderwijs en het intern zorgoverleg op scholen voor voortgezet onderwijs vormen een belangrijk onderdeel van de ondersteuningsstructuur in het onderwijs.
Bij de invoering van passend onderwijs beschikt 77% van de scholen over een zorgteam, zes procentpunt meer dan in 2010. In het voortgezet onderwijs heeft 89% van de scholen een intern zorgoverleg.

Het Zorg- en adviesteam (ZAT) is een vaste voorziening op 98% van de scholen voor voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs is het aantal ZAT's iets teruggelopen, maar een ruime meerderheid van de scholen (63%) heeft nog steeds toegang tot deze bovenschoolse voorziening.
Dat blijkt uit een landelijk inventariserend onderzoek van het NCOJ naar de ondersteuningsstructuur voor leren en onderwijzen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Lees verder (pdf) »
Lees verder (pdf) »

Beweeg de cursor over de kolommen om de cijfers te zien. Bekijk hier een grote versie.

Betrouwbare kennis over autisme voor leerkrachten

Om goed om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen hebben leerkrachten onder meer goede, actuele en betrouwbare kennis nodig over de mogelijke achtergronden van opvallend gedrag bij kinderen.

Het project Leer-Kracht is er om leerkrachten direct en dichtbij te ondersteunen en heeft daarom de samenwerking gezocht met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Samen met experts uit de praktijk is wetenschappelijk onderbouwde basisinformatie verzameld en op de website www.kenniscentrum-kjp.nl/leerkrachten beschikbaar gemaakt voor leerkrachten in het basisonderwijs.
Er is een start gemaakt met antwoorden op de vragen van leerkrachten rond autisme. De website zal verder ontwikkeld worden met vragen op andere terreinen, zoals angsten en depressie, agressief gedrag en ADHD.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het NCOJ horen graag wat u van de informatie op deze website vindt! Reacties kunt u sturen naar: .
Lees verder »
Lees verder »

Minder leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

Het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (exclusief leerlingen met lgf) is voor het eerst sinds vijf jaar gedaald. In het schooljaar 2014/'15 nam het aantal zorgleerlingen af met 800 tot 241 duizend.

Het aandeel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften bedraagt 9,4% van alle leerlingen in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs tezamen.
De krimp deed zich voor bij scholen voor speciaal basisonderwijs en basis speciaal onderwijs. In het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zette de groei juist door.
Lees verder »
Lees verder »